MultiKlocki

Moduł realizowany w oparciu o konstrukcje modeli z klocków K’nex – z możliwością tworzenia modeli prostych i złożonych (mechanicznych) sterowanych komputerowo. Zajęcia rozwijające zdolności manualne, logiczne myślenie, odczytywanie i interpretowanie instrukcji, a także uczące prostego programowania. Dla dzieci w wieku przedszkolnym dedykowane są proste zestawy klocków K’nex Kid. Moduł wyposażony jest również w zestawy klocków Lego We Do i Lego Mindstroms wykorzystywane głównie podczas zajęć popołudniowych i sezonowych (wakacyjnych i feryjnych).

 

MultiSztuka

Moduł realizowany zarówno na zajęciach dla grup zorganizowanych, jak i dla uczestników indywidualnych, podczas zajęć popołudniowych. Ma on przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu sztuk plastycznych – ich historii, technik twórczych oraz współczesnych narzędzi elektronicznych wspomagających artystę w tworzeniu dzieła. Specyficzne oprogramowanie przyjazne nawet najmłodszym uczestnikom zajęć, sprzyja rozwijaniu twórczego myślenia, kreatywności i wyrażania własnej ekspresji artystycznej. Wybrane tematy zajęć realizowane są również w formie tradycyjnych metod pracy, rozwijających zdolności i umiejętności manualne.

 

MultiMuzyka

Moduł realizowany głównie podczas zajęć sezonowych (wakacyjnych i feryjnych) oraz z grupami zorganizowanymi. Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy na temat poszczególnych instrumentów, gatunków muzycznych, twórców, jak również pokazanie wzajemnego przenikania się muzyki z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak: taniec, film, obraz. Wyposażenie tego modułu umożliwia również realizację zajęć, podczas których uczestnicy mogą spróbować skomponować własne, proste aranżacje muzyczne, korzystając z gotowych plików muzycznych, ujętych w poszczególne kategorie (beat, bass, keybord itp.). Dzięki temu rozwijają swoją pomysłowość, a także nabywają umiejętności wyrażania własnych emocji i nastrojów za pośrednictwem dźwięku. Z najmłodszymi uczestnikami zajęcia realizowane są w formie zabaw muzyczno-ruchowych.

 

MultiSenior

Moduł przeznaczony dla dorosłych uczestników Multicentrum, nie tylko Seniorów. Ma on na celu wprowadzenie tej grupy w świat Internetu i nowoczesnych technologii komputerowych. Oferowane zajęcia obejmują swym zakresem podstawy obsługi komputera i Internetu: edytor tekstu, baza danych, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe. Cyklicznie uruchamiane warsztaty mogą być realizowane na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym (warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie minimalnej liczby uczestników).

 

MultiNauka

Moduł wykorzystywany przede wszystkim podczas zajęć realizowanych z grupami zorganizowanymi. Podczas zajęć pojawiają się elementy biologii, przyrody, a także geografii. Zajęcia o tematyce geograficznej umożliwiają „wirtualną podróż” do ciekawych miejsc zarówno na Świecie jak i w Polsce. Odwiedzamy niezwykłe miejsca na Ziemi, intrygujące kontynenty, ciekawe miejsca, regiony i krajobrazy. W zależności od tematu pojawiają się elementy flory, fauny, architektury danego miejsca, czasem również tradycji i zwyczajów tam panujących. Tematyka zajęć często skorelowana jest z tym, co realizowane jest
w podstawach programowych szkół czy przedszkoli, ale realizowana w oparciu o ciekawostki, filmy, quizy, gry i pomoce dydaktyczne. Przy wybranych tematach pojawiają się elementy edukacji prozdrowotnej
i proekologicznej, a także profilaktyki zdrowego trybu życia i odżywania. Część z tematów połączona jest
z zajęciami plastycznymi, quizami wiedzowymi lub metodami samodzielnego poszukiwania wiedzy.

MultiTechnika

Technika otacza nas dookoła na co dzień . Podczas zajęć oferowanych w ramach tego modułu realizujemy głównie zajęcia o charakterze warsztatowym. Poznajemy m.in. proces przemysłowy powstawania przedmiotów i artykułów codziennego użytku. Odkrywamy znaczenie i działanie wybranych maszyn oraz wynalazków poznając ich wkład w rozwój techniki, dowiadujemy się także o historii ich powstania. Warsztatowy charakter zajęć rozwija również umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, wyselekcjonowania właściwych informacji i przedstawienia ich na forum grupy.

MultiŚwiat

Ja w MultiŚwiecie! Moduł zawierający różnorodne tematy dotyczące otaczającego nas świata, przedmiotów i zagadnień towarzyszącym nam na co dzień, jak np. tajemnice reklamy, zawody i różne aktywności zawodowe. W ramach tego modułu realizujemy zajęcia głównie dla grup zorganizowanych, zawiera on również programy sezonowe, związane m.in. z porami roku, wakacjami, feriami, świętami.

E-Multi

Głównym celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom Multicentrum dostępu do komputera z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu, drukarki sieciowej i skanera. Multicentrum stwarza również możliwość skorzystania z kserokopiarki. Ta część oferty MultiCentrum ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do technologii informacyjnych i edukacyjnych, podnosząc tym samym kompetencje technologiczne i informatyczne uczestników placówki, niezależnie od wieku i wykształcenia.

 

MultiLingua

Moduł wspierający naukę języków obcych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach z wykorzystaniem metod aktywizujących, piosenek, gier edukacyjnych i zabaw językowych. Zajęcia mają sprzyjać rozwijaniu kompetencji językowych w myśl idei nauki przez zabawę.

MultiKodowanie

MultiKodowanie to nowy moduł rozwijany w MultiCentrum. Zawiera w sobie zajęcia z kodowania i programowania analogowego, rozwijającego myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, uczy uporządkowanego formułowania komend i poleceń. Zabawy z wykorzystaniem umiejętności planowania i przewidywania, ale również rozwijające współpracę i kreatywność w grupie. Podczas zajęć wprowadzane jest również programowanie robotów z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji (Robot Photon), jak również kodowanie za pomocą umiejętnego posługiwania się układem kolorów (Robot Ozobot). Możliwe jest także wykorzystanie płytki Makey Makey, będącej formą prostego układu mechatronicznego. Moduł realizowany jest głównie na zajęciach popołudniowych, prowadzonych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych (gr. młodsza i starsza), ale zajęcia z elementami programowania i kodowania zostały również wprowadzone jako innowacja do oferty zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych.